سرمایه گذاری در بورس

بازدید: 3265
سرمایه گذاری در بورس
سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری ژاپنی ها در بورس ایران

سرمایه گذاری آقای سایتو که یکی از سرمایه داران معروف در کلیه کشورهای اروپایی ، آمریکایی و آسیایی میباشد برای اولین بار با مشورت و معرفی دفتر مترجمین ایران برای اولین نفر از کشور ژاپن سرمایه گذاری را در بورس تهران آغاز کرد.