بازدید از شرکت فوجی تکام

بازدید: 3362
بازدید از شرکت فوجی تکام
بازدید از شرکت فوجی تکام

بازدید از شرکت فوجی تکام در کشور ژاپن


مدیرعامل و معاون  بهره برداری شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان قم از شرکت فوجی تکام سازنده دستگاه های نشت یابی آب در کشور ژاپن بازدید کردند. شرکت فوجی تکام پیشگام در زمینه ساخت دستگاه های نشت یابی میباشد