سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری در اوراق بهادار
سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری ژاپنی ها در خرید اوراق بهادار

خرید اوراق بهادار در یکی از کارگذاری های معروف و معتبر در تهران با راهنمایی مترجم همزمان دفتر مترجمین ما صورت گرفت. در این سرمایه گذاری آقای سایتو که یکی از سرمایه داران شهر توکیو میباشد رضایت خود را با همکاری ما ابراز کردند.