بازدید از شرکت فوجی تکام

بازدید از شرکت فوجی تکام
بازدید از شرکت فوجی تکام

بازدید از شرکت فوجی تکام در کشور ژاپن


مدیرعامل و معاون  بهره برداری شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان قم از شرکت فوجی تکام سازنده دستگاه های نشت یابی آب در کشور ژاپن بازدید کردند. شرکت فوجی تکام پیشگام در زمینه ساخت دستگاه های نشت یابی میباشد